این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر راهنمای نحوه برخورد با بیماران در سطوح سرپایی و بستری تهیه شده است و به تصویب نهایی کمیته علمی ستاد کشوری مدیریت بیماری کرونا ویروس covid-19 رسیده است .مقرر شده است که این پروتکل با نظر کمیته علمی و براساس شواهد علمی و ارزیابی های میدانی (نظیر تعداد بیماران بستری, نتایج و میزان تجویز و مصرف دارو) در فواصل زمانی موردنیاز به روزرسانی شود .
اولین سند ملی سالمندان ایران با هدف پاسخ هماهنگ به چالش ها و فرصت های ناشی از سالخوردگی جمعیت ایران، برای رسیدن به بهترین نتیجه، برای همه ایرانیان، تهیه شده است. این سند بعنوان چارچوبی برای هدایت سیاستگذاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور سالمندان کشور تدوین شده است و شامل شش هدف اصلی است.
دکتر سیامک میراب سمیعی گفت: آزمایشگاه ها بر اساس نتیجه ارزیابی نظارتی معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و مهارت آزمایی انستیتو پاستور ایران وارد فهرست شده و اجازه پذیرش و انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید- ۱۹ را پیدا می کنند.
در اینﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻣصوﺑاتی که ﺗﺎکنون در اختیار دﻓﺘﺮ هیئت دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است، تنظیم و ﺗﺪوین گردیده و در عینﺣﺎل، ﻗﻮانین و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮخی از ﻣﺼﻮﺑﺎت یادﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻘیحی در ﭘﺎورقیﻣﺼﻮﺑﻪ ذکر ﺷﺪه اﺳﺖ .طبیعی اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن کنترل قطعی کرونا و اﺳﺘﻤﺮارفعالیت ﺳﺘﺎد، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن نیز ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر و تغییر وضعیت این بیماری در آینده ﺗﺪوین ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ روزرﺳانی این مجموعه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، در اﺧتیارﻣﺮدم، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ داﻧﺸﮕﺎهی و ﺣﻘﻮقی ﻗﺮارﻣیگیرد.
این راهنمای سریع برای هدایت متخصصان سلامت عمومی و پیشگیری وکنترل عفونت (IPC) ،مدیران مراکز درمانی، کارکنان بهداشتی و سایر ارائه دهندگان خدمات جامعه محور در هنگام پرداختن به موضوعات مربوط به مراقبت در منزل برای بیماران مشکوک یا تأیید شده 19-COVID می باشد.