در فصل پیش رو پیش بینی میشود که گردش ویروس کرونا و آنفلانزا راهمزمان داشته باشیم ولی میتوان امیدوار بود که با رعایت پروتکلهای بهداشتی، از میزان بروز آنفلانزا نیز کمتر شود.همچنین در این فصل واکسیناسیون آنفلانزا بیش از پیش توصیه میشود.