نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد

کودکان نقش قابل توجهی در انتقال کرونا ندارند

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هیچ موردی از انتقال ویروس کرونا از کودکان زیر ۱۰ سال به بزرگسالان مشاهده نشده و کودکان «نقش قابل توجهی» در انتقال این ویروس ندارند.