افراد مبتلا به وسواس فکری در دوران کرونا به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول افرادی هستند که با رعایت تمام پروتکل‌ها در فاصله ایمن از ویروس قرار دارند و گروه دوم افرادی هستند که تشریفات مقابله با کرونا را با شدت افراطی انجام می‌دهند و همواره مضطرب و عصبی هستند.
سلامت روان در بهترین حالت همواره از نظر اهمیت در جایگاه بعد از سلامت جسم قرار داشته است تا جاییکه در واقعیت توجه به آن در انبوه مشکلات پیرامون، مقوله ای لوکس به نظر می رسد در حالیکه تجربه هشت ماهه همه گیری کرونا و خانه نشینی ها و محدودیت های ارتباطی نشان داد، سلامت روان از اولویتی غیر قابل انکار برخوردار است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
ویروس هزار چهره کرونا مدتی است که بر تمامی اقصی نقاط جهان و جای جای کشورمان سایه انداخته، بسیاری را به کام مرگ فرستاده و روح و روان بسیاری را نیز تحت تاثیر شرایط گاه غیرقابل تحمل قرار داده است.
نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که در دوران شیوع بیماری کرونا رابطه ای مستقیم میان میزان استفاده جوانان از اینترنت و بر همین اساس امکان اقدام به اعمالی مانند چشم چرانی اینترنتی وجود داشته و در نهایت این موارد باعث اختلالات خلقی اضطرابی می‌شود.