رئیس بیمارستان امیراعلم گفت: برخی از بیماران ما در لیست اعمال جراحی قبلی بودند پس از بحران کرونا متوجه شدیم که به دلیل همان بیماری زمینه ای جان خود را از دست داده اند و این افراد به دلیل ترس از ابتلا به کرونا به بیمارستان مراجعه نکرده بودند، ما نباید از ترس از ابتلا به کرونا خودکشی کنیم.
یک روانشناس عقیده دارد: بازی‌های خانگی یکی از راه‌های موثری است که از طریق آن خانواده‌ها می‌توانند سلامت روان را با استفاده از وجه سرگرمی برای خانواده فراهم کنند.