به گفته مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان؛

کرونا، متهم افزایش اضطراب اجتماعی در سالمندان است

مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به تبعات شیوع کرونا بر سالمندان گفت: استرس به شرایطی گفته می‌شود که فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که مطالبات زیادی از او وجود دارد اما منابع فردی و اجتماعی پاسخگوی آن نیست؛ سالمندان در زمان شیوع کرونا دقیقاً در چنین وضعیتی قرار گرفتند.