سالم ماندن در هر سنی مهم است و این احساس فقط به خاطر اینکه چند موی خاکستری دارید تغییر نمی کند، اکنون که در شرایط پاندمی کرونا هستیم و باید همانطور که سالمند می شویم، سالم بمانیم.