اسامی آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش مولکولی کووید ۱۹ اعلام شد

تصویر اسامی آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش مولکولی کووید ۱۹ اعلام شد
آخرین فهرست آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش مولکولی کووید ۱۹ مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.

برای مشاهده این لیست فایل زیر را دانلود کنید.

196926