دستورالعمل مرتبط با بهداشت مدارس در زمینه کووید 19

تصویر دستورالعمل مرتبط با بهداشت مدارس در زمینه کووید 19
مالحظاتی برای اقدامات بهداشت عمومی مرتبط
با مدارس در زمینه کووید-19

این پیوست ملاحظات مربوط به اقدامات در مدارس، از جمله بازکردن، تعطیلی و باز گشایی مجدد و اقدامات الزم برای به حداقل رساندن خطر ابتلای دانش آموزان و کارکنان به کووید-19 را مرور می کند. این پیوست در مراکز آموزش کودکان زیر 18 سال اعمال می شود و اصول کلی و توصیه های کلیدی که می توانند نه تنها برای مدارس، بلکه برای فعالیت های خاص مرتبط با مدرسه نظیر فعالیت های فوق برنامه مناسب باشند را برنامه ریزی می کند.

195403